అమ్మానాన్నలకు 

40 వ 

వివాహ వార్షికోత్సవ 

శుభాకాంక్షలు